SMART UP ແມ່ນຫຍັງ?

Smart Up ແມ່ນແພລດຟອມອອນລາຍ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນ ເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະທາງດິຈິຕອນໃຫ້ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ)
ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດການຮຽນທີ່ມີປະໂຫຍດໄດ້ ຈາກ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ. ແພລດຟອມນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບການການຮຽນຮູ້
ທັກສະໃໝ່ໆທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ປະກອບໃນການຍຸກເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.

 

1000
ຜູ້ຕິດຕາມທາງ Facebook
12
ອາຈານທີ່ມີປະສົບການ
8
ຫລັດສູດ
44
ບົດຮຽນ

ກ່ຽວກັບ SMART UP

SMART UP ແມ່ນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະມາຄົມການຄ້າ ໄອຊີທີ ລາວ ແລະ ໂຄງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ທຸລະກິດລາວ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID).

SMART UP ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ວນກ ລາວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນຮູ້ອອນລາຍທີ່ທັນສະໄໝ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທັກສະສໍາຄັນດ້ານດິຈິຕອນ ເຊັ່ນ: ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ ແລະການຄ້າທາງເອເລັກໂຕນິກ (e-commerce) ທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ ວນກ ລາວ ມີຄວາມພ້ອມໃນການຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.

ອາຈານທີ່ມີປະສົບການ

ອາຈານທີ່ມີປະສົບການ ຈາກຫລາກຫລາຍວົງການລວມຢູ່ໃນ Platform ນີ້.

DrSomsack

ອາຈານ ປອ ສົມສັກ ອິນທະສອນ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)
Khanthanou_2

ອາຈານ ປອ ຂັນທະນູ ຫຼວງໄຊຊະນະ

ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
Sommaly

ອາຈານ ນາງ ສົມມະນີ ລູຊະວົງ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)
Thavisone_2

ອາຈານ ນາງ ທະວີສອນ ມູນລະສານ

ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
Sanouphab

ອາຈານ ປອ ຊານຸພາບ ພົມແກ້ວນາ

ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
Vadsana

ອາຈານ ນາງ ວາດສະໜາ ສົມພົນ

ພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ
Orlady

ອາຈານ ນາງ ອໍລະດີ ຄໍາມະນີວົງ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)
Nirankoon

ອາຈານ ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)
Sisongkham

ອາຈານ ສີສົງຄາມ ພິມມະເສນ

ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
Khampasith

ອາຈານ ຄໍາປະສິດ ຈັນທະວົງ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)