Vannisa

ອາຈານ ນາງ ວັນນິສາ ທໍາມະຈັກ

ພາກວິຊາການບັນຊີ
  • ປະຈຸບັນ ກຳລັງສຶກສາ ໃນລະດັບ​ປະລິນຍາເອກ​ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ.
  • 2007 CPA (Certified Public Accountant).
  • 2006 ຈົບ ປະລິນຍາໂທ Master of Business Administration ທີ່ Kasetsart International University, Thailand.
  • 2001 ຈົບ ປະລິນຍາຕີ Bachelor of Business Administration ທີ່ National University of Laos, Lao PDR.

Other Members