DrSomsack

ອາຈານ ປອ ສົມສັກ ອິນທະສອນ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)
Khanthanou_2

ອາຈານ ປອ ຂັນທະນູ ຫຼວງໄຊຊະນະ

ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
Sommaly

ອາຈານ ນາງ ສົມມະນີ ລູຊະວົງ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)
Vannisa

ອາຈານ ນາງ ວັນນິສາ ທໍາມະຈັກ

ພາກວິຊາການບັນຊີ
Thavisone_2

ອາຈານ ນາງ ທະວີສອນ ມູນລະສານ

ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
Sanouphab

ອາຈານ ປອ ຊານຸພາບ ພົມແກ້ວນາ

ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
Vadsana

ອາຈານ ນາງ ວາດສະໜາ ສົມພົນ

ພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ
Orlady

ອາຈານ ນາງ ອໍລະດີ ຄໍາມະນີວົງ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)
Nirankoon

ອາຈານ ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)
Sisongkham

ອາຈານ ສີສົງຄາມ ພິມມະເສນ

ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
Khampasith

ອາຈານ ຄໍາປະສິດ ຈັນທະວົງ

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (Computer Science Department)