ຄຳຖາມທີ່ຖາມເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ

ຕອບທຸກຄຳຖາມຂອງທ່ານ

ລະບົບ (Platform)

ວິທີການ login ມີ 2 ວິທີຄື:
  1. ຜ່ານ Email ທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
  2. ຜ່ານ Facebook account

ຫຼັກສູດ

ຈຸດປະສົງຂອງສະມາດອັບ (SmartUp) ແມ່ນເພື່ອຢາກສົ່ງເສີມໃຫ້ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ຄວາມຮູ້ດີໆ ໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ.
ການເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດໃນສະມາດອັບ (SmartUp) ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນເຂົ້າລະບົບກ່ອນ
ສະມາດອັບ (SmartUp) ບໍ່ມີໃບປະກາດໃຫ້ ເພາະ ສະມາດອັບ (SmartUp) ບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາ

ຫາກຍັງບໍ່ໄດ້ຄຳຕອບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ກະລຸນາສົ່ງ Email ຫາພວກເຮົາໄດ້ຕາມແບບຟອມລຸ່ມນີ້